Huishoudelijk regelement

1. Algemeenheden

Artikel 1.1. Onderhavig reglement regelt het dagelijks bestuur van Turnkring Rap en Knap Westmalle vzw

Artikel 1.2. Ieder lid (actief of passief), lesgever en bestuurslid wordt verondersteld het huishoudelijk reglement te kennen en te respecteren.

Artikel 1.3. De inschrijving betekent automatisch het akkoord met dit reglement.

Artikel 1.4. Wijzigingen aan deze tekst kunnen enkel gebeuren door het bestuursorgaan.

Artikel 1.5. Dit huishoudelijk reglement is raadpleegbaar via de website.

2. Het bestuursorgaan (Raad van Bestuur)

Artikel 2.1. De Raad van Bestuur heeft tot taak de turnclub te besturen in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2.2. De Raad van Bestuur staat in voor het uitvoeren van taken die vereist zijn voor een goed functioneren van de vereniging.

Artikel 2.3. De Raad van Bestuur benoemt de lesgevers en bepaalt hun vergoeding.

Artikel 2.4. De Raad van Bestuur komt minimaal maandelijks samen.

Artikel 2.5. Van iedere vergadering wordt er een verslag opgemaakt.

Artikel 2.6. Op iedere vergadering wordt de datum van de daaropvolgende vergadering vastgelegd.

Artikel 2.7. Aan de bestuursfuncties wordt een taakomschrijving gegeven.

3. Lesgevers

Artikel 3.1. De lesgever verbindt zich ertoe de les op deskundige, pedagogische en ethisch verantwoorde wijze te geven (cfr. Coole Gymmanieren/Gedragscode ethisch en verantwoord sporten vanuit de GymnastiekFederatie). Indien er zich problemen voordoen, dan zal de Raad van Bestuur mee helpen zoeken naar een gepaste oplossing.

Artikel 3.2. De lesgever begint en eindigt op de voorziene uren zijn/haar lessen en is bij voorkeur 10 minutenvoor aanvang van de les in de zaal aanwezig. Hij of zij blijft ook steeds aanwezig tot de laatste gymnast(e) afgehaald wordt.

Artikel 3.3. De lesgever heeft een voorbeeldfunctie qua gedrag, houding, attitude en kledij. Er dient training gegeven te worden in sportieve kledij. Een clubsweater wordt ter beschikking gesteld van elke trainer.

Artikel 3.4. Hij of zij staat mee in voor de handhaving van de orde en veiligheid in de turnzaal en is verplicht bij onregelmatigheden iemand van de Raad van Bestuur te verwittigen.

Artikel 3.5. Het materiaal dient na elke les op de daarvoor voorziene plaats teruggezet te worden.

Artikel 3.6. Materialen die onveilig zijn verklaard mogen niet gebruikt worden in de les. Bij vaststellingen van zaken die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid dient zo snel mogelijk een bestuurslid op de hoogte te worden gebracht.

Artikel 3.7. De lesgever wordt verondersteld aanwezig te zijn bij de activiteiten georganiseerd door de club.

Artikel 3.8. Bijscholing wordt door de Raad van Bestuur aangemoedigd en gefinancierd. Een kopij van het attest van de bijscholing dient altijd aan de Raad van Bestuur bezorgd te worden.

Artikel 3.9. Lesgevers moeten lid zijn van de vereniging.

Artikel 3.10. Lesgevers houden de aanwezigheden bij van de leden in de daartoe voorziene registers.

Artikel 3.11. Bij afwezigheid van de lesgever dient hij/zij zelf voor vervanging te zorgen of dient hij/zij de leden te verwittigen dat de les niet plaats vindt.

Artikel 3.12. De lesgevers brengen steeds de Raad van Bestuur op de hoogte van speciale trainingsplaatsen en afwijkingen van de trainingsuren.

Artikel 3.13. De lesgevers houden te allen tijde toezicht op de groep.

4. Leden

Artikel 4.1. Elke natuurlijke persoon (m/v) kan van zodra 2,5 jaar oud (t.t.z. van zodra ze wettelijk op school aanwezig mogen zijn) lid worden van onze turnclub, mits beschikbare plaats in de desbetreffende groep.

Artikel 4.2. Jaarlijks dienen de leden lidgeld te betalen. Het bedrag wordt door de Raad van Bestuur bepaald.

Artikel 4.3. Elk lid heeft de kans op gratis proeflessen. De inschrijving is pas definitief zodra het lidgeld is betaald en bij ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Inschrijven kan cash of online.

Artikel 4.4. Ethische code respect. Er wordt voor gezorgd dat alle leden solidair en respectvol handelen tegenover zichzelf, de andere en de omgeving. De eerste afspraak is dat we ons steeds correct en respectvol gedragen. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de trainers, bestuursleden, ouders,… De leden worden gesensibiliseerd voor het belang van fairplay. Ieder lid dienst respectvol om te gaan met de rijkheid aan diversiteit. Alle vormen van discriminatie en racisme in de sport wordt voorkomen en uit de sport gehouden.

Trainers en de Raad van Bestuur waken er over dat respectvol sporten hoog in het vaandel wordt gedragen. Ongepast gedrag is uit den boze. Bij bezorgdheden rond grensoverschrijdend gedrag kan de API (aanspreekpunt integriteit) van de club ten allen tijde worden gecontacteerd.

Artikel 4.5. Elk lid is tijdig voor de aanvang van de lessen aanwezig.

Artikel 4.6. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen en kledij. GSM, sieraden, juwelen en waardevolle voorwerpen worden zoveel mogelijk thuis gelaten. Indien nodig kunnen deze in de lockers worden bewaard die aanwezig zijn in de sportinfrastructuur.

Artikel 4.7. Het is verboden te roken in de turnzaal, de kleedkamers en andere ruimtes. Alcoholconsumptie is verboden voor alle minderjarigen en past niet in het kader van een sportieve omgeving.

Artikel 4.8. Kledij, elk lid is verplicht om sportkledij te dragen tijdens de lessen (T-shirt en broek of turnpak, aangepast schoeisel). Een cluboutfit wordt verplicht aangekocht vanaf het eerste leerjaar.  Losse haren worden vastgebonden.

Artikel 4.9. Ieder lid draagt zorg voor zijn eigen kledij. De Raad van Bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van kledij. Wij raden aan alle kledij te naamtekenen.

Artikel 4.10. Ongevallen die plaatsvonden tijdens de lessen dienen binnen de 24u gemeld te worden aan de trainer of aan een bestuurslid. Dit in verband met de verzekering.

Artikel 4.11. De leden hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal.

Artikel 4.12. De toestellen dienen enkel gebruikt te worden als turntoestel (niet om te spelen) en onder toezicht van een lesgever.

Artikel 4.13. Leden mogen de turnzaal enkel verlaten indien zij de toelating vragen aan de lesgever.

Artikel 4.14. Leden houden zich aan de regels door de club opgesteld.